طرح سردار سلیمانی

مجموعه فرهنگی نابغه هوشمند در راستای توضیغ بازی های فکری ایرانی اسلامی و در جهت ادای دین خود برای برخورداری تمامی کودکان از بازی های فکری فاخر جذاب آموزنده در طرح سردار سلیمانی در نظر دارد :

محصولات مشمول این طرح

ثبت درخواست