بازی هفت خان رستم

درود بر پهلوانان نیرومند و باهوش ایران زمین چشم پادشاه ایران و سپاهیانش به شجاعت و زیرکی تو ست بی معطلی بر رخش سوار شو و بتاز در این راه با سختی‌های فراوان و چالش های عجیب غریب روبرو خواهی شد ولی نترس که ما به تو ایمان داریم با توان و نیروی که داری می‌توانی از شیر خشمگین و اژدهای هولناک بگذری و با کمک و استعانت از یزدان پاک می توانی بر تشنگی و خستگی قالب شوی مطمئن باش که با عقلانیت و تدبیر می توانی حریف جادوگر شوی و در نهایت با یاد یزدان پاک می توانی دیو سپید را به زانو در بیاوری پس بشتاب بسوی کامروایی و سربلندی و بدان که ایران منتظر بازگشت قهرمانانه توست . در فضایی که قالب اسطوره ها و قهرمان های فرزندانمان شخصیت های ناشناخته و پوشانی غربی است ، که هیچ سنخیتی با فضای فرهنگی کشورمان ندارند در زمانی که به تدریج پهلوانان و قهرمانان نامی ایران در گرد و غبار زمان به فراموشی سپرده می شوند بر آن شدیم تا با طراحی بازی فاخر هفت خان قدمی هر چند کوچک در مسیر فرهنگ جاودانه اسطوره های ایران زمین برداشته و کودکان و نوجوانان را با این قهرمانان ملی  آشنا و همراه نماییم

280,000 تومان

هفت خوان رستم

درود بر پهلوانان نیرومند و باهوش ایران زمین
چشم پادشاه ایران و سپاهیانش به شجاعت و زیرکی تو ست
بی معطلی بر رخش سوار شو و بتاز در این راه با سختی‌های فراوان و چالش های عجیب غریب روبرو خواهی شد ولی نترس که ما به تو ایمان داریم با توان و نیروی که داری می‌توانی از شیر خشمگین و اژدهای هولناک بگذری و با کمک و استعانت از یزدان پاک می توانی بر تشنگی و خستگی قالب شوی مطمئن باش که با عقلانیت و تدبیر می توانی حریف جادوگر شوی و در نهایت با یاد یزدان پاک می توانی دیو سپید را به زانو در بیاوری پس بشتاب بسوی کامروایی و سربلندی و بدان که ایران منتظر بازگشت قهرمانانه توست .
در فضایی که قالب اسطوره ها و قهرمان های فرزندانمان شخصیت های ناشناخته و پوشانی غربی است ، که هیچ سنخیتی با فضای فرهنگی کشورمان ندارند در زمانی که به تدریج پهلوانان و قهرمانان نامی ایران در گرد و غبار زمان به فراموشی سپرده می شوند بر آن شدیم تا با طراحی بازی فاخر هفت خان قدمی هر چند کوچک در مسیر فرهنگ جاودانه اسطوره های ایران زمین برداشته و کودکان و نوجوانان را با این قهرمانان ملی  آشنا و همراه نماییم